Big_Pic._980

תכנית לפיתוח תעסוקתי קהילתי במגזר הכפרי

בשותפות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, תבת-ג'וינט ישראל,  המועצות האזוריות ומשרד הכלכלה.

תכנית "מעברים" צמחה כמענה למשבר הקהילתי-חברתי-כלכלי במגזר הכפרי, בו מצאו עצמם רבים מתושבי המועצות האזוריות באזורי הפריפריה ללא תעסוקה, ללא משאבים אישיים וקהילתיים מתאימים להשתלבות בשוק העבודה, וללא שירותים תעסוקתיים מתאימים באזורי מגוריהם.
מרכז "מעברים" הראשון הוקם בשער הנגב בשנת 1999. עם הקמת תבת בשנת 2005, התאפשרה הרחבת התכנית והפצתה לשישה מרכזים נוספים בשיתוף משרד הרווחה, המועצות האזוריות, משרדי ממשלה נוספים והחברה למתנ"סים כשותף המפעיל הארצי של התכנית.

field

צילום: יעקוב דולב